Người bị điếc nặng, điếc bẩm sinh thì có sử dụng được máy trợ thính không?

Đối với những người bị điếc nặng, điếc bẩm sinh thì máy trợ thính không hỗ trợ được, sản phẩm chỉ hỗ trợ cho những đối tượng bị mất thính giác từ nhẹ đến trung bình hoặc trung bình-nặng.