Có thể mang bó gối ở ngoài quần được không?

Có thể mang bó gối ngoài quần được. Nhưng khuyến khích nên mang trong quần để đảm bảo được áp lực cũng như đạt được hiệu quả hỗ trợ tối đa của sản phẩm.